Финансови и счетоводни услуги

Финансови и счетоводни услуги от Финекс

Екипът ни е с дългогодишен професионален опит във всички области на предлагане на финансови и счетоводни услуги.  Услугите, които предлагаме покриват всички нужди на вашия бизнес. От регистрацията на вашата фирма, предварителните пазарни проучвания, консултации относно начините и възможностите за привличане на капитал и чужди инвестиции, оформяне на документи при необходимост от банков кредит и съдействие за получаването му, до изготвянето на бизнес план и цялостното счетоводно обслужване на Вашата фирма. Екипът се състои от експерти с над 10 годишен опит в съответната област.

Finex theme - Финансови и счетоводни услуги
Финансови и счетоводни услуги

Стремим се да бъдем максимално гъвкави и да подхождаме индивидуално към всеки клиент.

Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и с всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.

Ние осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги чрез допълнителни обучения и квалификации на персонала си включително посещаване на семинари и участия в конференции.

Приоритетите на счетоводната къща са насочени към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които благоприятстват за успеха на вашия бизнес, като дават реална и точна информация на ръководството за състоянието на фирмените финанси, с което подпомага и облекчава вземането на управленски решения. Предлаганите счетоводни услуги са за всеки тип бизнес.

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП – 2 и Удостоверение за доход;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;

Месечно счетоводно обслужване

 • Първична обработка на представените месечни документи
 • Приходни фактури и бонове от ЕКАФП за извършени продажби
 • Разходни фактури за извършени покупки
 • Обработка на банкови парагони на разплащателни сметки – левови/валутни
 • Изписване на продадените стоки и вложените материали от склада.
 • Изчисляване на общите производствени разходи

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирмата;
 • Подаване на  Годишен финансов отчет на фирмата в Търговския регистър;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация на юридически и физически лица;
 • Подаване на Годишните статистически форми за Националния статистически институт.

Други услуги

За ваше удобство извършваме и други услуги във всички области на счетоводството, осигуряването, трудово – правните отношения в т.ч.:

 • Изготвяне на платежни документи към доставчиците,
 • Представляване на възложителя пред ТД на НАП, Банки и НСИ
 • Данъчни и осигурителни ревизии (Национална Агенция по Приходите)

Финансовите и бизнес консултации включват:

 • намиране на най-подходящи варианти за финансиране на инвестиционни проекти и оборотни средства за корпоративни клиенти (микро, малки, средни и големи предприятия), земеделски производители и физически лица – кредити, факторинг, лизинг, грантови схеми, инвеститори и други кредитни и финансови продукти;
 • изготвяне на бизнес планове и други необходими документи, включени в пакета за кандидатстване за финансиране;
 • финансов анализ на търговската дейност;
 • намиране на решение по съществуващи лоши кредити, което включва търсене на варианти за оздравяване на финансовото състояние на кредитоискателите чрез рефинансиране на кредитите, привличане на нови инвеститори и други техники, които ще доведат до изплащане на задълженията на длъжниците и водене на преговори с кредитори;
 • намиране на подходящо финансиране за физически лица – ипотечни и потребителски кредити.

Застрахователни услуги –  работим съвместно с един от най-големите застрахователни брокери в страната и предлага на своите клиенти сключване на всички видове застраховки както и професионално консултиране и съдействие при щети.

Дейността ни е съобразена с актуалните изисквания и последните изменения в нормативната уредба. Предлагайки индивидуално отношение към всеки клиент и максимална гъвкавост, ние се стремим възможно най-ефективно да задоволим нуждите на клиентите ни.

Ние знаем, че времето е скъпо и една от основните ни цели е да го пестим на нашите партньори. Стремим се да облекчим максимално работата им, грижим се те да бъдат добре информирани, да получават качествени услуги на разумна цена.

Ние предлагаме бизнес решения, базирани на нашия дългогодишен опит, съчетан с непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги. Свържете се с нас!

Call Now ButtonCALL NOW