Кредити

ВИДОВЕ БАНКОВИ КРЕДИТИ /ВИДОВЕ КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ

СКОНТОВ  КРЕДИТ е исторически първия банков кредит, възникнал на основата на стоковия кредит. Той е  предпочитана форма на кроткосрочно кредитиране в повечето европейски страни  и главно във Франция, Италия, Белгия и в по-малка степен в Германия. Широко се използува и в Латинска Америка.

Инициативата за сконтовите операции е на фирмите. Те проявяват интерес към нея в случаите, когато се нуждаят от парични средства. Сконтови операции могат да възникнат както между банките и клиентите им , така и между самите банки. По-малките банки могат да сконтират търговски ефекти при по-големите, а всички – в Централната банка. Последната операция се нарича ресконтиране. Ресконтирането представлява повторна покупка на вече сконтирани полици. Тя е операция, присъща на емисионните банки, които чрез тази операция пускат в обръщение новоемитирани пари и увеличават паричната  маса.  Целта на ресконтирането е да се снабдят търговските банки с парични средства от ресконтиращата банка. Ресконтирането се извършва по по-ниска лихва от сконтирането.

kredit - Кредити
Видове кредити

КОНТОКОРЕНТЕН   КРЕДИТ

Банковият кредит може да изразява еднократни и случайни кредитни отношения, а може да участва постоянно в текущата дейност на фирмите.  Когато банката се намира в постоянни делови връзки с клиентите си, кредитните отношения представляват не отделни изолирани една от друга операции, а се сливат в един поток и приемат взаимен, насрещен характер, т.е. изразяват взаимно кредитиране между двете страни в кредитните отношения. В този случай и двете страни могат да бъдат и кредитори, и дебитори – зависи от състоянието на сметката, по която се оформят. При тези отношения банката и длъжникът се споразумяват да отчитат по една сметка, чрез дебитирането и  кредитирането й, всичките свои делови връзки, свързани с внасяне на депозити, плащания и кредитиране. Тези записвания загубват своята самостоятелност в полза на общия остатък по сметката, с размера на който се определя дългът на една от страните.

Постоянните кредитните отношения се  отчитат счетоводно по текущата сметка на фирмите  в банката.. Тези отношения се наричат контокорентни, а предоставеният кредит – контокорентен. Контокорентният кредит се нарича още счетоводен кредит, тъй като всяка счетоводна операция по разплащателната сметка се отразява върху размера му.

Контокорентият кредит може да се предоставя в следните разновидности:

Диспозиционен кредит-Това е контокорентен кредит, предоставян на физически лица. На основата на диспозиционния кредит с известни модификации се осъществява кредитирането с кредитни карти. Тези заеми са с най-висока стойност на лихвения марж  в сравнение с останалите потребителски кредити. Те носят приходи от лихви, такси за обслуждане на клиентите и от отстъпки на търговците.

 Междинен кредит– Той е предварителен кредит, използван  предварително временно финансиране създаването на дълготрайни материални активи, който след намирането на постоянни източници за финансирането им се заменя с дългосрочен източник.

Кредит “ Овърдрафт“-Понятието „Овърдрафт“ има английски произход и означава „над чертата„. Този кредит като разновидност на контокорентния кредит обслужва главно платежните отношения. Предоставя се при извършване на плащания в размер, по-голям от наличния авоар от средства по разплащателната сметка на предприятията. Обикновено размерът на кредита не е голям. Той се предоставя само при липса на средства по разплащателната сметка и се погасява при постъпване на средства по тази сметка.

Револвиращ кредит Револвиращият кредит е също разновидност на контокорентния. При него кредитополучателят има право да ползва многократно кредит до договорен размер в течение на определен период от време. Срокът за усвовяване се договаря обикновено в рамките до един месец.

Кредитът се предоставя отново след цялостното погасяване на дълга по кредита, т.е. след връщането на заема започва да тече новият срок за усвояването му. Следователно кредитът непрекъснато се обръща. Обикновено лихвата по револвиращия кредит е плаваща.  Тя се плаща ежемесечно на базата на фактически използвания кредит, а комисионната – при отпускането му.

АКЦЕПТЕН  КРЕДИТ -Под  акцептен кредит се разбира  кредит, при който банката акцептира менителница, насочена към нея от клиент или негов пълномощник, при условие че клиентът ще предостави на банката насрещната стойност по менителницата преди падежа й.

Дали даден договор за предоставяне на акцепт има за предмет гарантиране на сделка или съдържа споразумение за заем, зависи от обстоятелствата на конкретния случай. Същността на акцептния кредит се характеризира следователно с това, че при този вид кредит става въпрос за сделка за предоставяне на кредит, но не под формата на пари, а под формата на гаранция.

Акцептният кредит е краткосрочен кредит, използван за формиране на оборотния капитал на предприятията, а не за инвестиционни цели.

Авалов кредит се предоставя под формата на поръчителство, т.е.  лична гаранция. В поличното обръщение поръчителят, който се нарича авалист, изпълнява особено голяма роля в кредитните отношения.

Когато кредиторите по търговската полица – първият или последващите се съмняват в платежеспособността на длъжника и на следващите длъжници, могат да поставят като условие за приемане или прехвърляне на полицата обезпечаването й с поръчителство на безупречен платец.

Най-голям риск поема авалистът, когато поръчителства за емитента, тъй като при неплатежеспособност на акцептанта, всеки джирант по протестната полица може да насочи вземането си към емитента и следователно към него. По-малка е отговорността, когато поръчителят авалира лице, намиращо се колкото е възможно по-назад във веригата от джиранти.

Ломбарден кредит е краткосрочен кредит, предоставян срещу залог на движимо имущество – ценни книжа, материални ценности, благородни метали, чуждестранна валута. Той възниква са Ломбардия през Средновековието , поради което  носи и това наименование.  И понастоящем  краткосрочните  кредити срещу залог на вещи са наричани ломбардни кредити. Това определение съдържа някои особености, които му придават съответен облик.

  1. ломбардният кредит е краткосрочен банков кредит. Удължаването на срока на кредита, което е характерно за контокорентния кредит, не е обичайно за същинския ломбарден кредит. 2. като гаранция при ломбардния кредит служат възможно по-лесно ликвидни и със стабилна стойност заложни вещи, срещу които на основата на съображенията на банките се отпуска кредит. 3. заемът се определя като обща сума и по принцип се отпуска наведнъж по заемната сметка, като се превежда съответно по разплащателната сметка.
  2. за разлика от контокорентния кредит, той е еднократен кредит. След погасяването му не е възможно да се ползват средства в рамките на договорения кредитен лимит. 5. заемът срещу залог на вещи се отпуска не върху пълния размер на стойността им, а върху различен относителен дял зависещ от типа на заложения предмет, от стойността в деня на предоставянето на кредита. 6. целта на използване на ломбардните кредити съответства на тяхната краткосрочност. Ломбардните кредити се използват обикновено като кредити за текущи нужди: за формиране на краткотрайни материални активи, за преоформяне на активи, за сезонни нужди и за преодоляване на временни финансови напрежения.

Ломбардният кредит се състои от две сделки: 1) сделка по самия кредит – предоставяне, ползване и погасяване, и 2) сделка по гарантирането му.

  1. Видове дългосрочни кредити

В практиката на развитите страни се предоставят следните видове дългосрочни кредити:

  1. дългосрочни кредити срещу ипотека на поземлена собственост както и срещу друго недвижимо имущество – сгради и др., с цел финансиране на жилищно, промишлено и друго строителство,;
  2. дългосрочни инвестиционни кредити – за строителство на промишлени, административни, жилищни и други сгради;3. заеми на фермери срещу недвижимо имущество;4. комунални заеми, предоставяни на държавни предприятия за строителство на болници, училища, за разширяване на транспортната мрежа, както и за финансиране на други обществени нужди;5. комунални заеми на физически или юридически лица, чието погасяване се гарантира от общественоправни институции или са обезпечени по посочените начини, предназначени също за финансиране на жилищно строителство;6. други дългосрочни заеми, например дългосрочни експортни кредити и др.;7. проектно финансиране, при което банките участват със средства на всички стадии на инвестиционния процес. ;8. Форфетиране, изразяващо покупка от банките на дългосрочни вземания, оформени с менителници.

Ипотечен кредит се предоставя срещу обезпечение с недвижимо имущество. За целта се учредява ипотека, която позволява на банката при неизпълнение на кредитния договор да получи удовлетворение от продажната цена на недвижимия имот.

Междинно финансиране на строителството При предоставяне на строителноспестовни кредити кредитоискателите се нуждаят много често от междинно финансиране на строителния обект за времето до настъпване на момента на получаване на кредита           Междинно финансиране се налага и при  заемите, предоставяни от ипотечните и търговските банки.

Предварителни заеми за строителство представляват заеми, които банковите клиенти получават в размер на внасяните тях редовни вноски в банката, необходими за договаряне на спестовностроителен кредит за жилищно строителство

Комунален кредит Това е кредит, предоставян на местните органи на управление – общините. Търговските банки трябва да отпускат комунални кредити само при наличието на разрешение от висшестоящите органи.

Комуналните кредити се предоставят като анюитенни заеми.

Дългосрочни инвестиционни кредити Инвестиционните кредити се предоставят за финансиране на инвестиционни проекти на фирми, т.е. те представляват кредити, свързани с изграждането на строителни обекти.

Проектно финансиране изразява участие на банките във финансиране  създаването на дълготрайми материални активи на всички стадии на нвестиционния процес – от търсенето на идеи до завършването и въвеждането им в действие. То приема формата на съдружие, т.е. покупка на акции в изгражданите мероприятия. Използва се при създаването на големи обекти с национално и главно международно значение.

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Call Now ButtonCALL NOW