Подготовка на бизнес план

Разработване на бизнес план

19.11.2017 stankito 0

Разработването на бизнес план е отговорен и не лек момент в реализирането на която и да е бизнес идея. Няма значение колко невероятно иновативно и […]

No Picture

Кредити

30.10.2017 stankito 0

ВИДОВЕ БАНКОВИ КРЕДИТИ /ВИДОВЕ КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ СКОНТОВ  КРЕДИТ е исторически първия банков кредит, възникнал на основата на стоковия кредит. Той е  предпочитана форма на кроткосрочно […]

No Picture

Return on Equity(възвращаемост на капитала)

30.04.2017 stankito 0

Възвращаемост на капитала или ROE(Return on Equity) е един от основополагащите финансови показатели, определящи рентабилността и възвращаемостта на инвестираните средства в активи в предприятието. Общите […]

No Picture

Earnings per Share(печалба на акция)

30.04.2017 stankito 0

Когато купувате акции, участвате в бъдещите приходи (или риск от загуба) на компанията. Печалбата на акция (EPS) измерва нетния доход, придобит за всяка акция на […]

Киселинен тест

Quick Ratio(бързо съотношение)

30.04.2017 stankito 0

Също така наречен киселинен тест, това съотношение изважда суровините от текущите активи, преди да ги раздели на пасивите. Идеята е да се покаже колко добре […]

Оборотен капитал

WC- Working Capital(оборотен капитал)

30.04.2017 stankito 0

Оборотен капитал Оборотният капитал се изчислява чрез изваждане на текущи задължения от текущи активи. Текущите активи включват парични средства, търгуеми ценни книжа, инвентаризация, вземания и […]